அடுத்த தலைமுறை - OSST இளைஞர் பிரிவு

பாபாஜியின் முக்கிய தூண்களில் ஒன்று, அடுத்த தலைமுறையினருக்கு நீதியின் பாதையைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் சமூகத்திற்கு பங்களிப்பதற்கும் உதவுவதாகும். ஓம் சரவணபவ சேவா அறக்கட்டளை அனைத்து பெற்றோர்களும் தங்கள் குழந்தைகளை சேவா அறக்கட்டளையின் இளைஞர் பிரிவில் சேர ஊக்குவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறது.

 

மேலும் விவரங்களுக்கு, இளைஞர் பிரிவை youthwing@omsharavanabhavamatham.org.uk இல் தொடர்பு கொள்ளவும்.