கர்ம மார்க்கம்

நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் பல திட்டங்களை பாபாஜி தொடங்கினார். சில முயற்சிகள் வயதான குடிமக்களுக்கும் குறைபாடுகள் உள்ளவர்களுக்கும் வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன.

 

பாபாஜி ஒவ்வொரு ஆண்டும் நூற்றுக்கணக்கான மக்களுக்கு தையல் இயந்திரங்களை வழங்குகிறார், இது அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு வேலை செய்வதற்கும் வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கும் உதவுகிறது. மேலும் ஆசிரமத்தில் பல உயர்ந்த உள்ளங்களின்,தயாரிப்பாளர்களின் ஒத்துழைப்பின் மூலம் ஆசிரமம் தனது சொந்த அகர்பதி (தூபக் குச்சிகள்), கும்கம் (வெர்மிலியன்) மற்றும் விபூதி (புனித சாம்பல்) தயாரிக்க ஏற்பாடு செய்கிறது.

 

இந்த திட்டம் விதவைகள், வறிய பெண்கள் மற்றும் வயதான குடிமக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்குகிறது.

Sewing Machine
Sewing Machine

Water Pump
Water Pump

Sewing Machine
Sewing Machine

1/8